С чем у вас ассоциируется этот рисунок? Что вы видите?

°°ЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ЫІЫЫЫЫЫЫ±±ІЫЫЫЫІЫЫ±ЫЫ± °°°°° °°±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІЫЫЫЫЫЫЫ±±ІІІЫІЫЫЫЫЫ±°°°°°°° °°°ЫЫЫЫЫЫЫЫІ±±±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±°°°°°°°° °°±ЫЫЫЫЫЫЫ±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°° °°±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫІ±ЫЫЫІЫЫЫЫЫЫІІ°°°°°°°°° °°ЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫ±±ЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫІ °°°°°°° °±ЫЫЫЫЫЫІ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ІЫЫЫЫЫЫІЫЫЫ° °°°°°°°° ±±ЫЫЫІЫЫЫЫІЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±°І±ІЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЬ °°°°°°°° ±ІЫЫЫІЫЫЫЫІІЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ±±ЫЫ±±ЫЫЫЫЫЫІ±ІІЫЫЫЫЫЫЫЫ±±ЫІ±Ы±° °°°°°°°°°° ±ІЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫІІ±±°°°±ІЫЫІІЫЫ±ЫІЫЫЫЬ °°°°°°°°°°° ±ЬЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±±ІІ±±±±ІЫІЫЫЫЫЫІЫЫІЫЫЫЫЫЫ± °° ° ° °°° ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫІ±І±±±±І±ЫЫЫЫЫЫІ±ЫЫ±ІЫЫЫЫІ °°° ° ° °°ЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±ІІ±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±ЫЫЫ±ЫЫ°°°° °°° ±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ±° °°°±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫ±І±±±°° ° ° ±±±ЫЫЫЫЫЫ±ЫЫ±ІЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±ЫЫЫЫЫЫЫІ±±І±±°°° °° °±±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫ°ЫЫЫЫЫЫЫЫІІ±±І±±±°°° °±±±ЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІЫІ±±±±±°°±ІІІЫІ±ЫЫЫЫЫ±ЫЫЫІІ°±±ЫІІІ±І±±±°°°° ° °±±±ЫЫЫЫЫІІІ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±°І±±±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫ±ЫЫЫІІІІ°ІІІ±±°І±±°°°°° ° °±±±ЫЫЫЫІ±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ°±±ІІІЫЫЫЫ± ±ЫІІЫЫІ±ЫЫЫІІІІІІ°±Ы±±°І±°°°°°°° ° °±±±ЫЫЫЫ±° ±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ІЫЫЫІІЫ±ІІЫЫ±°ЫЫЫЫІІІ±±±І ±±±°І±°°°° ±І °±±±ЫЫЫЫ±±Ы±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ±ЫЫЫЫЫ±ІЫЫ±ІІ±±ЫІ±±ЫЫІ°ЫЫЫЫІІІІ±ІІ±±±±±±І°° ±±°І° °±±°±ЫЫЫ±°ЫЫ±ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±ЫЫЫЫІ±Ы±Ы±ІІ±°ЫІ±±±ЫІ°ЫЫЫЫІІІІІ±ІІІ°±ІЫЫ°°ЫЫ±Ы°± °±±±±±ЫЫЫ°ЫЫЫ±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ °ЫЫЫЫЫ±±ЫІ°ЫІ°ІІЫ± ±±±±ЫЫЫЫІІІІІІІІІ±ЫЫ° °±ЫЫ±±±± °°±±±ЫЫЫІ±ЫЫЫІ±ЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ± ±ЫЫЫ±ІІ±°Ы ЫІ ±ІЫІІЫ°±±ЫЫЫЫЫІІІІІІІЫ±±ЫЫ±± °Ы±±±° ЫІ±°°ЫЫЫЫЫІЫЫІ±ЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±ІЫІЫ±°±±±Ы І ±І±ЫІЫ±±±ІЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫ±ЫЫ±ІІЫЫ°±° ЫЫІ±ЫЫ±°°ІЫІЫІ±ЫІЫЫЫЫЫЫЫІЫЫІІЫЫЫ±°ІІІ±ІЫ І ±ЫІ±Ы±±Ы±ІЫЫЫЫЫІЬЫЫЫЫ±І±ІЫ±ЫІІ°±± °±ЫЫЫІ±° ЫІЫІІ±ЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ± ±ІЫ±°ІЫЫ І °°ЫІЫ°ІЫ±І±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ± ± ±ІЫ±±±±±° ±°ЫЫЫ±±° ЫІЫІ±±±±ІЫЫЫЫЫЫЫІЫЫ°°±ЫЫЫ ±Ы±°Ы ° °Ы±±Ы±±І±±ЫЫЫЫЫЫЫЫІЯ ±ІІ±±±І±±° ±±±±ЫЫЫЫ±І ± Ы±±±±ІІЫІІЯЫ±°±ІЫЫ±°±ІІ°І°Ы°± °ЫІ°±ІЫІЫ±ЫЫЫЫЫЫ± ± ° ±ІІІІ±ІІ±±° ±±±±ІІЫ±ІЫ±±°± ±І±±ЫІІ±±ІЫЫЫ ІЫІ ±° °Ы°І ±Ы±° °ІІ±±ЫЫЫЫЯ ±ІІІІІІІ±±° °±±±±±ІІІЫЫІ± ±± ±±І±°ІЫІ±Ы±° ±±±°Ы ±І± І±±±±ЫЫІ± ±ІІІІІІІ±І±± °±±±±±ІІІЫЫЫ° °±± °ІЫ±°ЫЫ±° °±Ы ± °± ±І°±ЫЯ ±ЫІІІІІІІ±±±±° °±±±±І±ІІІЫЫЫ± ±±± °І±І±± °±Ы ± І Ы± І °ЫІІІІІІІ±І±±±° ±±±І±±ІІІЫЫЫЫІ І±Ы± ±±± ±°Ы ° ° ±Ы± ІЫЫІЫІІ±І±±±±±° ±І±І±ІІІЫЫЫЫЫЫ ІІЫІ±± ±°±°± ° °Ы ЬЫЫІІІІІІ±±±±±±±° ±±ІІІІІІІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫІІ°±І° ±ЫІ ЫЫЫЯІІІ±±±±±±±±±° ±±±ІІІІІЫЫЫЫЫЫ ІЫЫІЫ ±ІЫ± ±± ЬЫЫЯІ±±±±±±±±±±±±±° І±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫ ІЫІІЫ ±ІЫ ±±±°° ЫЫЯ°°°°±±±±±±ІІІ±±±° ±±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫ ІЫІЫЫ ІЫ± ±±±±±°°±± ° ± °ІІІІІІІІІ±±±±±±° ±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫІЫ±°ІЫ ±±І±±±°±Ы ° °°ЬЫЫЫ±±° °±±±±±±±±±±° °±±±±ІІЫЫЫЫЫЫІ°ЫЫЫЫ ±Ы± °±ІІ °±±ЫЫ °ЫІ± ° °°±±±±±±±±±±±±° °±ІІІІЫЫЫЫЫЫЫ±ЫІЫІ°±±± °±ІІ ° ±Ы° ІЫЫЯ °°°ЫЫЫЫЫЫІІІІІІ±±±±±±±±° ±±ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫ°±±І±°±±Ы°°±±±Ы ± Ы±° °ЯЫЫЫЫЫІІІІІІІІ±±±±±±° °±±±ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІ±°°±ІІ±°±ІЫ °±±І± ЫЫ± °ЯЫЫІІІІІІ±±±±±±±±±±° ±ІІІІІЫІЫЫЫЫЫЫЫІ±±±±Ы±°±°ІЫ ±° ±°°±±Ы °° °ЫЫЫІІІІІІ±±±±±±±° ±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±ІЫ °°±ЫЫ ±±±°±°°° ± ±ЫІ ±ЫЫІІІ±±ІІ±±±±± ±±±ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫ±±°±ІІ°±°±Ы± °±°±°±° І І ± ± ±ЫІ° І ±ІІІІІ±±ІІ±° °±ІІІІІЫЫЫЫЫЫЫІ±±°±Ы±°°°±Ы °°°±Ы Ы± І Ы °І± °°±Ы±°±ЫЫІ °±ІІІІІ±±± °±±±ІІІЫЫЫЫЫЫ±±±°ІЫ °±±ЫЫ °°°° ЫЫІІ І ± ±І± ° Ы° ЫЫЫЫІІ °±±ІІІ° ±±ІІІІІЫЫЫЫЫЫ±°°±ЫЫ ±±±ЫІ °° °ЫЫІЫІ ± І±І ± Ы±° ЯЫЫЫЫЫІІ± ±І±І

Популярные теги: рисунок ы ыыы ыыыы ыыыыы ыыыыыы ыыыыыыыыыыы ыыыыыыыыы ыыыыыыыы

Ответы:

Нечистая сила какая то.

Александр

Да это же Чико!!!)))

Альберт Степанович

твой портрет:)))

Василиса Геннадиевна

Эпилептика...

Софья

чертово пиво.... никак не могу глаза собрать в кучу....

Сергей

Женщина. волосы ветром розвеяны

Владислав

пьяный ёжик в тумане

Денис

Разложение радиопомехи на составляющие с помощью ряда Фурье!..)))

Леокадия

По абрису похоже на удивленного мужика :))

Святослав

Носатый человек в профиль. и бородатый ещё

Марфа Ивановна

набор букаф, не вижу никакого рисунка

Наталья

Бедная подруга.

Вера Владимировна

У мине этот "рисунок" ассоциируется с заснувшим на клавиатуре и неспокойно спящим компьютерным пользователем.

Алексей Олегович

Очень напоминает одного ТДВшника)))))))))

Владислав

Судя по буквам или кто-то ноет, или пилят кого-то!

Павел

Что-то весьма абстрактное)))))

Маргарита

Скажи миру ЫЫЫЫЫЫЫЫ

Андрей

Добавить Ответ

Ответов: 8
Автор: Алексей
Ответов: 7
Автор: Лина
Ответов: 6
Автор: Николай
Ответов: 7
Автор: Николай
Ответов: 6
Автор: Виктория
Ответов: 9
Автор: Андрей
Ответов: 6
Автор: Теодора
Ответов: 6
Автор: Николай Дмитриевич
Ответов: 8
Автор: Мирослава
Ответов: 8
Автор: Эльвира Михайловна
Ответов: 10
Автор: Николай
© otvetX.ru / ОтветИкс – Сервис и агрегатов для задавания вопросов и получения ответов